Semaine de la langue corse


Simana di a lingua corsa


du 4 au 10 juin 2012

da u 4 à u 10 di ghjugnu di u 2012


Le Musée de la Corse propose des visites de ses collections permanentes ainsi que de la Citadelle. Ces visites s’adressent aux collégiens et se feront en langue corse, chaque participant aura un support pédagogique afin de pouvoir mieux se familiariser avec les objets des collections du Musée.

U Museu di a Corsica prupone visite di e cullezzione permanente è di a citadella. Ste visite sò à l’indirizzu di i cullegiani è si feranu in lingua corsa cù, per ognunu, un puntellu pedagogicu da permette li d’avvizzà si à l’ogetti racolti in u Museu di a Corsica.